Doelstelling

De Stichting Reseda stelt zich ten doel het doen van uitkeringen ten behoeve van medisch-pedagogisch onderzoek, medisch-pedagogische behandeling en -verzorging, indien zulks noodzakelijk is, van jongeren die onder de hoede staan van Stichting OCK het Spalier en welke kosten, op grond van overheidsbepalingen, niet ten laste mogen worden gebracht van door de overheid toegekende of nog toe te kennen bedragen, alles in de ruimste zin des woords. De Stichting Reseda is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is statutair gevestigd te Aerdenhout. Door de Belastingdienst is in 2007 de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aan Stichting Reseda toegekend.